Hem » Vem gör vad? » Sverige » Riksdag, regering och myndigheter

Riksdag, regering och myndigheter

Principerna för svensk parlamentarisk demokrati

Sverige är en parlamentarisk demokrati där all offentlig makt utgår från folket. Styrelseskicket grundas på flera grundläggande principer: folkstyre, representativ demokrati, parlamentarism, kommunalt självstyre och rättsstatsprinciperna.

Folkstyre och representativ demokrati

På nationell nivå representeras folket av riksdagen, som har den lagstiftande makten. Regeringen verkställer riksdagens beslut och lägger fram förslag om nya lagar eller lagändringar. Allmänna val till riksdagen, landsting och kommuner hålls vart fjärde år för att säkerställa folkets deltagande och representation i beslutsprocessen.

Principen om rättsstatsprinciperna

En grundläggande målsättning för all offentlig maktutövning i Sverige är att garantera att de mänskliga rättigheterna respekteras till fullo. Detta innebär att staten, landstingen och kommunerna, inklusive den offentliga förvaltningen på alla nivåer, måste agera i enlighet med Sveriges internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter. Riksdagen och rättsväsendet är också bundna av denna princip.

Redovisning till FN och Europarådet

Sverige tar sitt ansvar för att upprätthålla de mänskliga rättigheterna på allvar. Landet redovisar regelbundet till FN:s och Europarådets konventionskommittéer hur regeringen uppfyller sina internationella åtaganden gällande mänskliga rättigheter. Regeringen tar dessa organens slutsatser på allvar och strävar efter att förbättra skyddet av mänskliga rättigheter i Sverige. Yttranden från FN:s konventionskommittéer gällande enskilda fall beaktas också noga. Utlänningslagen från 2006 formulerar en praxis att följa begäran, beslut och domar från internationella organ som är behöriga att pröva klagomål från enskilda personer, såsom FN:s konventionskommittéer eller Europadomstolen.

Läs mer på riksdagens hemsida.

Läs mer på regeringens hemsida.