Rätten till utbildning

Skolans roll i främjandet av mänskliga rättigheter

Skolan och mänskliga rättigheter

Skolan spelar en central roll för att individer ska känna till och kunna hävda sina mänskliga rättigheter. Enligt FN (UNDP) är grundläggande utbildning för flickor avgörande för att skapa varaktigt förbättrade levnadsvillkor i ett land.

Utbildningens avgörande roll

Möjligheten att läsa, skriva och räkna ger människor förmågan att ta till sig olika typer av information och självständigt bilda sig en uppfattning. Detta är grundläggande för att förstå och utöva ens rättigheter.

Rätten till utbildning

Internationella ramverk

  • Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna: Fastställer rätten till utbildning som en del av de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.
  • Barnkonventionen (artikel 28 och 29): Slår fast barns rätt till grundutbildning och betonar utbildningens roll i att utveckla förståelse för mänskliga rättigheter.

FN:s Handlingsplan för fattigdomsbekämpning

  • Utbildning är en nyckelfråga i FN:s handlingsplan för att halvera fattigdomen till år 2015.

Skolans ansvar

  • Obligatorisk och kostnadsfri undervisning: Undervisningen bör vara kostnadsfri och obligatorisk på grundläggande stadier. Yrkesutbildning och högre utbildning bör vara tillgängliga för alla.
  • Främjande av mänskliga rättigheter: Skolan ska ge kunskap om och respekt för mänskliga rättigheter. Den bör främja förståelse, tolerans och vänskap för att skapa en känsla av global gemenskap och förståelse för FN:s verksamhet och fred.

Rätten till utbildning i Sverige

  • Skolplikt: Barn bosatta i Sverige har skolplikt från sju års ålder och har rätt till kostnadsfri utbildning.
  • Barn utan skolplikt: Barn utan skolplikt, som asylsökande och papperslösa barn, har samma rätt till utbildning. Denna rätt är frivillig att utnyttja.
  • EU-medborgare i Sverige: Barn medborgare i andra EU-länder som vistas i Sverige har inte rätt till utbildning enligt skollagen.

Globala mål för hållbar utveckling

  • FN:s generalförsamling antog 2015 en agenda för global hållbar utveckling med 17 mål. Mål 4, ”God utbildning för alla,” strävar efter inkluderande och jämlik utbildning av hög kvalitet och främjande av livslångt lärande.