Europadomstolens beslut i mål mot Sverige

Om Europadomstolen finner att det inte finns förutsättningar att pröva målet i sak så avvisar eller avskriver domstolen klagomålet.

De flesta klagomål som ges in till Europadomstolen avvisas eller avskrivs. Domstolen avvisar klagomålet om det inte rör en rättighet som skyddas av konventionen eller om klagomålet är uppenbart ogrundat. Därutöver kan domstolen avvisa ett klagomål exempelvis om klaganden inte har fört sin talan till högsta möjliga svenska instans eller därefter inte gett in klagomålet i tid till Europadomstolen (vilket normalt är 6 månader från beslut/dom). Domstolen kan avskriva ett klagomål exempelvis om klaganden återkallar klagomålet. När domstolen avvisar eller avskriver ett klagomål så sker det vanligtvis genom ett beslut. Beslutet kan inte överklagas och gäller omedelbart. Europadomstolen publicerar vissa av dessa beslut. Här redovisas ett urval av de beslut som Europadomstolen publicerat i mål mot Sverige från och med 2011.