Europadomstolens domar i mål mot Sverige

Europadomstolens domar är rättsligt bindande för den berörda staten. I domen fastställer domstolen om staten brutit mot konventionen eller ej.

Domstolen är dock inte någon överinstans till nationella domstolar och myndigheter. Den kan alltså inte ändra eller undanröja ett beslut fattat av en nationell myndighet eller domstol. Om domstolen har funnit att en kränkning av konventionen har ägt rum, kan den döma ut ett skadestånd till klaganden.

Domstolens domar gäller inte omedelbart från det att de meddelats, utan båda parter har en möjlighet att inom tre månader begära ny prövning inför domstolen i stor sammansättning (Grand Chamber, 17 domare). Domstolen avgör utifrån målets principiella betydelse om prövning i stor sammansättning krävs. Om en sådan prövning inte begärs eller inte beviljas kommer domen att vinna laga kraft. Domar mot Sverige som har vunnit laga kraft redovisas nedan (på engelska). Ett urval av domar i svensk översättning tillhandahålls via Domstolsverkets hemsida.