Europeiska sociala stadgan (reviderad)

Den europeiska sociala stadgan (reviderad) trädde i kraft i Sverige 1999. Efterlevnaden övervakas av den europeiska kommittén för sociala rättigheter. Europarådets ministerkommitté har möjlighet att ge rekommendationer till de medlemsstater som inte följer stadgans krav.

Medlemsstater som har ratificerat stadgan är skyldiga att varje år rapportera om genomförandet av stadgans artiklar i Sverige.

Sverige har ratificerat ett tilläggsprotokoll till stadgan som ger den europeiska kommittén för sociala rättigheter rätt att behandla kollektiva klagomål om kränkningar av den europeiska sociala stadgan i Sverige. Europeiska och nationella arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt internationella enskilda organisationer som uppfyller vissa kriterier kan anföra klagomål till kommittén. Enskilda personer har inte klagorätt.

På den här sidan hittar du Sveriges rapporter och kommitténs slutsatser och rekommendationer angående Sverige, liksom kollektiva klagomål riktade mot Sverige.

Sveriges 14e rapport till Europarådets kommitte för sociala rättigheter ECSR
Sveriges 13:e rapport till Europarådets kommitté för sociala rättigheter (ECSR) (november 2013)
Europarådets kommitté för sociala rättigheters slutsatser och rekommendationer till Sverige, 10e rapporten (januari 2012)
Sveriges 12:e rapport till Europarådets kommitté för sociala rättigheter (ECSR) (november 2012)
Sveriges 11:e rapport till Europarådets kommitté för sociala rättigheter (ECSR) (november 2011)
Europarådets kommitté för sociala rättigheters slutsatser och rekommendationer till Sverige, 8e rapporten (januari 2010)
Sveriges 9:e rapport till Europarådets kommitté för sociala rättigheter (ECSR) (februari 2010)
Sveriges 10:e rapport till Europarådets kommitté för sociala rättigheter (ECSR) (december 2010)
Europarådets kommitté för sociala rättigheters slutsatser och rekommendationer till Sverige, 9e rapporten (december 2010)
Sveriges 8:e rapport till Europarådets kommitté för sociala rättigheter (ECSR) (januari 2009)
Sveriges 7:e rapport till Europarådets kommitté för sociala rättigheter (ECSR) (juni 2008)
Sveriges 6:e rapport till Europarådets kommitté för sociala rättigheter (ECSR) (april 2006)
Sveriges 4:e rapport till Europarådets kommitté för sociala rättigheter (ECSR) (mars 2004)
Sveriges 3:e rapport till Europarådets kommitté för sociala rättigheter (ECSR) (juni 2003)
Sveriges 2:a rapport till Europarådets kommitté för sociala rättigheter (ECSR) (mars 2002)
Sveriges 1:a rapport till Europarådets kommitté för sociala rättigheter (ECSR) (juni 2001)


Kollektiva klagomål mot Sverige

Ministerkommitténs resolution angående kollektiva klagomålet no 12/2002 Confederation of Swedish Enterprise against Sweden
Ministerkommitténs resolution angående kollektiva klagomålet no 85/2012 Swedish Trade Union Confederation (LO) and Swedish Confederation of Professional Employees (TCO) v. Sweden