Hem » De mänskliga rättigheterna » Vilka rättigheter finns det? » Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard

Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard

Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard enligt mänskliga rättigheter

Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, artikel 25, har alla människor rätt till en levnadsstandard som är tillräcklig för den egna och familjens hälsa och välbefinnande. Denna rättighet bekräftas även i FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Innehåll och omfattning:

  • Arbete: Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard inkluderar rätten till arbete. Varje individ har rätt att söka och bibehålla anställning för sin försörjning.
  • Social Trygghet: Inbegriper rätten till sociala trygghetssystem som säkerställer ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetslöshet och andra oförutsedda omständigheter.
  • Fysisk och Psykisk Hälsa: Människor har rätt till adekvat hälso- och sjukvård för att upprätthålla både fysisk och psykisk hälsa.
  • Utbildning: Rätten till en tillfredsställande levnadsstandard innefattar också rätten till utbildning, där varje individ bör ha tillgång till relevant och kvalitativ utbildning.
  • Trygghet vid Förlust av Försörjning: Individer har rätt till trygghet vid förlust av försörjning, särskilt under omständigheter som de själva inte kunnat påverka.

Implementering och anpassning:

  • Varje land förväntas, med hänsyn till sina egna förutsättningar och omständigheter, säkra dessa rättigheter genom lagstiftning och andra relevanta åtgärder.
  • Innehållet i rätten till en tillfredsställande levnadsstandard är specificerat, men omfattningen anpassas utifrån varje lands förhållanden.

Sammanhängande rättigheter:

De olika rättigheterna som ingår i rätten till en tillfredsställande levnadsstandard är ömsesidigt förstärkande och intimt sammankopplade. Varje individ har rätt till en helhetssyn som omfattar alla dessa grundläggande aspekter av ett värdigt liv.