Hem » Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige

Internationella åtaganden om de mänskliga rättigheterna i Sverige

Regeringens ansvar

I Sverige, liksom i andra länder, vilar det yttersta ansvaret för att följa de internationella åtagandena om de mänskliga rättigheterna på regeringen.

Grundlagar och regeringsform

Regeringsformens principer

De grundläggande rättigheterna och friheterna för personer i Sverige skyddas främst genom tre grundlagar: regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Regeringsformen slår fast att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Absoluta rättigheter

Regeringsformen inkluderar en uppräkning av mänskliga rättigheter och friheter, där vissa betraktas som absoluta. Dessa absoluta rättigheter omfattar exempelvis religionsfrihet, skydd mot tvång att sprida åsikter och förbud mot dödsstraff, tortyr och kroppsstraff.

Rättsväsendets oberoende

Rättsväsendets oberoende är säkrat enligt regeringsformen. Domstolarna spelar en central roll i att skydda enskilda personers rättigheter i Sverige. Rättsliga processer avgörs generellt av allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar och i viss utsträckning av förvaltningsmyndigheter.

Inskränkning av mänskliga rättigheter

Utöver de absoluta rättigheterna fastställer grundlagen också andra mänskliga rättigheter och friheter som kan begränsas under vissa omständigheter. Dessa omfattar yttrandefrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet, rätt till skydd mot berövande av personlig frihet, rätt till utbildning, rätt till egendom och rätt till privatlivets helgd.

Internationella åtaganden

Lissabonfördraget och EU-stadgan

Efter Lissabonfördragets ikraftträdande 2009 är Sverige bundet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Europakonventionen

Sverige är en part i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (ECHR) samt de flesta av dess protokoll. Klagomål mot påstådda kränkningar från Sveriges sida av rättigheterna i Europakonventionen kan väckas inför Europadomstolen av enskilda personer, icke-statliga organisationer eller grupper av enskilda.

Åtaganden och verkställighet

Sverige är skyldigt att rätta sig efter Europadomstolens slutgiltiga domar. Tidigare domar mot Sverige har resulterat i ersättning till klaganden och förändringar i svensk lagstiftning. Regeringen åtar sig att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra domstolens beslut under överinseende av Europarådets ministerkommitté.

Läs om Sveriges demokratiska system (på regeringen.se)