Hem » Vem gör vad? » Sverige » Rättsväsendet

Rättsväsendet

Rättsväsendet i Sverige: En översikt

Rättsväsendet i Sverige omfattar en rad myndigheter och institutioner som ansvarar för att säkerställa rättssäkerhet och rättstrygghet i landet. Domstolarna utgör kärnan i rättsväsendet, men det inkluderar också brottsförebyggande och utredande myndigheter såsom Polisen, Brottsoffermyndigheten, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten samt Kriminalvården. Andra myndigheter, såsom Rättsmedicinalverket och Kronofogdemyndigheten, kan också ha uppgifter som anknyter till eller ingår i rättsväsendet.

Grundlagarna och regeringsformen

De rättigheter och friheter som tillkommer personer i Sverige skyddas främst av tre grundlagar: Regeringsformen, Tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen. Regeringsformen fastställer att den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde samt för den enskilda människans frihet och värdighet.

Rättsväsendets oberoende

Rättsväsendets oberoende är grundläggande och garanteras i Regeringsformen. Domstolarna spelar en central roll i skyddet av individens rättigheter i Sverige. De rättsmedel som finns inom det svenska rättsystemet är utformade för att skydda mänskliga rättigheter och tillämpas av både allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar, samt i viss mån av förvaltningsmyndigheter.

Kontroll av myndigheterna

För att säkerställa att myndigheter följer lagar och förordningar finns olika kontrollmekanismer på plats. Möjligheten att överklaga myndigheters beslut till allmän förvaltningsdomstol spelar en viktig roll för att säkerställa rättssäkerhet och tilltron till den offentliga förvaltningen. Utöver detta finns det även andra kontrollorgan såsom Riksdagens ombudsmän (Justitieombudsmannen, JO) och Justitiekanslern (JK). Dessa organ granskar att myndigheter följer lagar och andra författningar samt fullgör sina plikter.

De centrala förvaltningsmyndigheterna

Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Kriminalvården ansvarar för att granska och säkerställa att arbetet inom deras respektive områden sker i överensstämmelse med uppdrag från riksdag och regering. Deras arbete syftar också till att säkerställa effektivitet och uppfyllande av krav på rättssäkerhet.