Hem » De mänskliga rättigheterna » Vilka rättigheter finns det? » Kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter

Kvinnors åtnjutande av mänskliga rättigheter

Arbetet för jämställdhet och motverkande av diskriminering på grund av kön

Lagstiftning och regeringsformen

I andra kapitlet i Regeringsformen, Sveriges grundlag, förbjuds lagstiftning som missgynnar någon på grund av kön om inte lagstiftningen utgör ett led i strävandena att åstadkomma jämställdhet mellan män och kvinnor eller avser värnplikt eller motsvarande tjänsteplikt.

För ytterligare information om rätten att inte bli diskriminerad på grund av kön, läs mer här.

Europeiska unionens funktionssätt

Enligt artikel 8 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska unionen i all sin verksamhet syfta till att undanröja bristande jämställdhet mellan kvinnor och män samt främja jämställdhet mellan dem. Artikel 19 betonar behovet av lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering, inklusive på grund av kön.

FN:s konvention mot diskriminering av kvinnor

FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor (kvinnodiskrimineringskonventionen) från 1979 ger ett ramverk för att säkerställa lika rättigheter för kvinnor och män. Sverige var bland de första länderna att ratificera konventionen, men tyvärr har vissa konventionsstater reserverat sig på sätt som underminerar dess ändamål.

För mer information om FN:s konvention mot diskriminering av kvinnor, se här.

Övervakningskommittén, CEDAW

Kvinnodiskrimineringskommittén är ett oberoende expertorgan inom FN. Den granskar konventionsstaternas efterlevnad av kvinnodiskrimineringskonventionen. Kommittén kan lägga fram förslag och allmänna rekommendationer, men dessa är inte juridiskt bindande för konventionsstaterna.

Tilläggsprotokoll

Kopplat till FN:s kvinnodiskrimineringskonvention finns ett fakultativt protokoll som ger enskilda individer eller grupper klagorätt till FN:s kvinnodiskrimineringskommitté. Sverige ratificerade protokollet den 24 april 2003.

Andra internationella konventioner

Flera ILO-konventioner (International Labour Organization) som Sverige är bundet av är tillämpliga på kvinnors rättigheter. Exempel inkluderar konventionen om lika lön och konventionen om diskriminering på arbetsmarknaden.

För ytterligare information, besök Diskrimineringsombudsmannens webbplats (DO).