Hem » Vem gör vad? » Internationella domstolar och tribunaler

Internationella domstolar och tribunaler

De internationella domstolarna spelar en viktig roll för folkrättens efterlevnad. Detta för att beivra och förebygga folkrättsstridiga handlingar och övergrepp mot de mänskliga rättigheterna.

Det finns framför allt två typer av domstolar i det internationella systemet.

Tvistlösning

Den första typen syftar till att bidra till fredlig lösning av tvister mellan stater. Denna typ av domstolar har funnits under hela 1900-talet och inkluderar bland annat Internationella domstolen och Permanenta skiljedomstolen.

Ställa enskilda inför rätta

Den andra typen av internationella domstolar syftar till att ställa enskilda individer inför rätta för grova brott mot den internationella rätten, brott som förövarna annars ofta inte ställs till ansvar för vid de nationella domstolarna. Dessa domstolar började upprättas först under 1990-talet. De kan både vara tillfälliga och för en särskild situation, till exempel Jugoslavientribunalen och Rwandatribunalen, eller permanenta som Internationella brottmålsdomstolen, ICC.

Sveriges hållning

Sverige anser att de internationella domstolarna fyller mycket viktiga funktioner. Den första typen av domstolar har bidragit till att många potentiella konflikter stater emellan kunnat lösas juridiskt med fredliga medel. Den andra typen ser till att de främst ansvariga för de grövsta brotten kan ställas till ansvar för sina handlingar och signalerar tydligt att det internationella samfundet inte accepterar straffrihet för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.