Hem » Frågor & svar

Frågor & svar

Vanliga frågor om mänskliga rättigheter

Här finner du svar på dina frågor om mänskliga rättigheter.

1. För vem gäller de mänskliga rättigheterna?

De mänskliga rättigheterna gäller alla människor oavsett bakgrund eller situation.

2. Vilka är de mänskliga rättigheterna?

De mänskliga rättigheterna omfattar grundläggande friheter och rättigheter för alla människor.

3. Hur väljs rådets medlemmar och hur lång är mandatperioden?

MR-rådets medlemmar väljs av FN:s generalförsamling för en mandatperiod på tre år.

4. Var hålls MR-rådets möten och vem får delta?

MR-rådets möten hålls i Genève, och alla FN-medlemsländer har rätt att delta.

5. Vad är mänskliga rättigheter?

Mänskliga rättigheter är universella rättigheter och friheter som alla människor har rätt till.

6. Får rättigheterna begränsas?

Rättigheterna kan begränsas under vissa omständigheter, men det måste vara proportionerligt och nödvändigt.

7. Vem bestämmer vilka de mänskliga rättigheterna är?

De mänskliga rättigheterna är fastställda i internationella konventioner och förklaringar.

8. Vilka internationella organisationer arbetar med de mänskliga rättigheterna?

FN, Europarådet och andra internationella organisationer är engagerade i mänskliga rättigheter.

9. Vad händer om de mänskliga rättigheterna inte respekteras?

Om mänskliga rättigheter inte respekteras kan det leda till internationella påföljder och sanktioner.

10. Hur övervakas de mänskliga rättigheterna?

Mänskliga rättigheter övervakas genom internationella organ och rapporteringssystem.

11. Vad innebär skyddet mot diskriminering?

Skyddet mot diskriminering syftar till att säkerställa lika behandling oavsett kön, etnicitet, religion, funktionshinder eller andra egenskaper.

12. Vad innebär de medborgerliga och politiska rättigheterna?

De medborgerliga och politiska rättigheterna inkluderar frihet, rätten till liv, yttrandefrihet och politisk delaktighet.

13. Vilka rättigheter har barn och unga?

Barn och unga har särskilda rättigheter som skyddar deras välbefinnande, inklusive rätten till utbildning och skydd mot övergrepp.

14. Vad innebär de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna?

De ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna inkluderar rätten till arbete, utbildning, hälso- och sjukvård samt deltagande i kulturellt liv.

15. Vilka rättigheter har minoriteter och ursprungsbefolkningar?

Minoriteter och ursprungsbefolkningar har rättigheter som skyddar deras kulturella identitet och deltagande i samhället.

16. Är diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet ett brott mot de mänskliga rättigheterna?

Ja, diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet betraktas som ett brott mot de mänskliga rättigheterna.

17. Är diskriminering av personer med funktionshinder ett brott mot de mänskliga rättigheterna?

Ja, diskriminering av personer med funktionshinder är ett brott enligt mänskliga rättigheter, och de har rätt till lika delaktighet.

18. Vad gör Sverige för att öka respekten för de mänskliga rättigheterna i världen?

Sverige driver aktivt frågor om mänskliga rättigheter genom diplomati, samarbeten och stöd till internationella initiativ.

19. Vem arbetar med de mänskliga rättigheterna i Sverige?

I Sverige är det olika organ och myndigheter, inklusive Diskrimineringsombudsmannen och regeringen, som arbetar för att främja och skydda mänskliga rättigheter.

20. Kränks de mänskliga rättigheterna i Sverige?

Sverige strävar efter att upprätthålla mänskliga rättigheter, men utmaningar och incidenter kan förekomma, och de utreds och åtgärdas enligt lag.

21. Vad görs i Sverige för att öka respekten för de mänskliga rättigheterna?

Sverige genomför utbildningsinitiativ, lagreformer och samarbeten för att stärka respekten och medvetenheten om mänskliga rättigheter.

22. Vad kan jag göra om jag vill arbeta för de mänskliga rättigheterna?

Om du vill engagera dig för mänskliga rättigheter kan du delta i ideella organisationer, utbilda dig eller främja medvetenhet i ditt samhälle.

23. Vart vänder jag mig om mina mänskliga rättigheter kränks?

Om du upplever att dina mänskliga rättigheter kränks kan du kontakta Diskrimineringsombudsmannen, JO, JK eller andra relevanta myndigheter för stöd och åtgärder.

24. Var hittar jag mer information om de mänskliga rättigheterna?

För ytterligare information om mänskliga rättigheter kan du besöka Utrikesdepartementets rapporter, FN:s webbplats och andra resurser som fokuserar på mänskliga rättigheter.

25. Var hittar jag de mänskliga rättigheterna i svensk lag?

De mänskliga rättigheterna i svensk lag finns främst i regeringsformen och andra grundlagar, samt i konventioner som Sverige har ratificerat.

26. Vilka är de centrala konventionerna om de mänskliga rättigheterna?

Sverige har åtagit sig flera centrala konventioner om mänskliga rättigheter, inklusive Europakonventionen, konventionen om barnets rättigheter och konventionen mot tortyr.