Hem » De mänskliga rättigheterna » Vilka rättigheter finns det? » Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionens syfte: FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs den 13 december 2006 för att främja, skydda och säkerställa fullständigt och likvärdigt åtnjutande av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för personer med funktionsnedsättning. Målet är även att främja respekten för deras inneboende värde.

Undertecknande och syfte:

 • Antagen av FN:s generalförsamling den 13 december 2006.
 • Öppnad för undertecknande den 30 mars 2007.
 • Undertecknad av 82 länder, inklusive Sverige.
 • Syftar till att stärka skyddet av mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning, särskilt genom icke-diskriminering och främjande av alla rättigheter.

Tilläggsprotokoll:

Det frivilliga tilläggsprotokollet möjliggör individuell klagorätt till en övervakningskommitté vid påstådda kränkningar av rättigheterna. Sverige har ratificerat både konventionen och tilläggsprotokollet.

Gällande för Sverige:

 • Sverige undertecknade konventionen 2007.
 • Regeringen godkände tillträdet den 4 december 2008.
 • Konventionen gäller för Sverige sedan den 14 januari 2009.

Internationell granskning:

 • Sverige överlämnade sin första rapport till FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2011.
 • Granskades av kommittén den 31 mars och 1 april 2014.
 • Kommitténs slutsatser och rekommendationer behandlas för närvarande inom Regeringskansliet.

Nationellt genomslag:

 • Inför ratificeringen prövades överensstämmelsen mellan svensk lagstiftning och konventionen.
 • Regeringen konstaterade att tillträdet inte krävde ändringar i gällande lagstiftning.

Nationellt övervakningsorgan:

Frågan om Myndigheten för delaktighet (tidigare Handisam), Diskrimineringsombudsmannen (DO) eller annat organ bör vara nationellt övervakningsorgan för konventionen är under beredning inom regeringskansliet.

Läs Mer: