Konventionen om barnets rättigheter

Konventionen om barnets rättigheter (CRC) trädde i kraft i Sverige 1990. För konventionen har en kommitté av oberoende experter etablerats. Kommitténs uppdrag är att övervaka att staterna skyddar och respekterar rättigheterna i konventionen.

Staterna är enligt konventionen (CRC: Art. 44 p. 1 (b)) skyldiga att vart femte år rapportera om genomförandet av konventionsbestämmelserna i Sverige. På den här sidan finns Sveriges rapporter och konventionskommitténs rekommendationer.

CRC-kommitténs sammanfattande slutsatser och rekommendationer avseende Sveriges 5:e periodiska rapport (mars 2015)
Sveriges 5:e rapport till CRC-kommittén (juli 2012)
CRC-kommitténs slutsatser och rekommendationer till Sverige, 4:e rapporten (2009)
CRC-kommitténs slutsatser och rekommendationer till Sverige om det fakultativa protokollet om indragning av barn i väpnad konflikt, första rapportern (juni 2007)
Sveriges 4:e rapport till CRC-kommittén (augusti 2007)
Sveriges rapport till CRC om efterlevanden av det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnad konflikter (februari 2006)
CRC-kommitténs slutsatser och rekommendationer, 3:e rapporten (mars 2005)
Sveriges 3:e rapport till CRC-kommittén (2002)
CRC-kommitténs slutsatser och rekommendationer till Sverige angående barnkonventionen, 2:a rapporten (maj 1999)
Sveriges 2:a rapport tiil CRC-kommittén (1998)