Hem » Vem gör vad? » Förenta Nationerna

Förenta Nationerna

Förenta Nationerna (FN) är den viktigaste globala aktören när det gäller mänskliga rättigheter. Att försvara de mänskliga rättigheterna är en av FN-systemets tre övergripande uppgifter. De andra två är att arbeta för säkerhet och för utveckling.

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna

Den 10 december 1948 antog FN:s generalförsamling den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Det är ett unikt internationellt dokument som fastställer att alla människor har samma värde och rättigheter. Dokumentets betydelse har ökat med åren och  förklaringen utgör grunden för dagens omfattande globala och regionala regelverk för att skydda människors rättigheter. De 30 artiklarna i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna har utvecklats i en rad deklarationer och konventioner.
FN:s centrala konventioner om mänskliga rättigheter

Kontrollmekanismer

FN har också utvecklat system för att underlätta och kontrollera rättigheternas efterlevnad. Till de konventioner som trätt i kraft har särskilda kommittéer skapats. Kommittéerna träffas varje år för att granska respekten för respektive konvention och implementeringen av dess rättigheter. Medlemmarna i dessa kommittéer är experter på sina områden och tillsatta av konventionsstaterna.

FN:s råd för mänskliga rättigheter

År 2006 inrättades FN:s råd för de mänskliga rättigheterna (MR-rådet). Rådet ersatte den tidigare kommissionen för de mänskliga rättigheterna.

Läs mer om MR-rådet

Högkommissarien för mänskliga rättigheter

En högkommissarie för mänskliga rättigheter inrättades av FN:s generalförsamling 1993. Högkommissariens uppgift är att främja och skydda de mänskliga rättigheterna genom dialog och rådgivning till FN:s medlemsländer samt genom att samordna aktiviteter inom FN-systemet som rör mänskliga rättigheter.

UNHCR

FN:s högkommissarie för flyktingar, UNHCR, har till uppgift att bistå flyktingar samt att skydda deras rättigheter. UNHCR:s arbete med att skydda flyktingar utförs utifrån FN:s flyktingkonvention och 1967 års tilläggsprotokoll. Organisationen är verksam i runt 120 länder.

Läs mer om UNHCR

Unicef

FN:s barnfond, Unicef, har till uppgift att skydda barnets rättigheter och bistå länder med att implementera barnkonventionen. Unicefs huvudkontor ligger i New York och organisationen verkar i 191 länder. Organisationens program fokuserar på primärvård, vaccinering, skydd av utsatta barn, förebyggande av HIV/AIDS, nutrition, vattenvård och grundutbildning. Sverige är en av de största biståndsgivarna till UNICEF.

Läs mer om Unicef

Unesco

FN:s organisation för utbildning och kultur, Unesco, har sitt säte i Paris. Unesco gör ett viktigt arbete för mänskliga rättigheter bland annat genom sitt program ”Utbildning för alla”.

Läs mer om Unesco