Hem » Vem gör vad? » Europeiska Unionen » EU-domstolen

EU-domstolen

Domstolens uppgift är i huvudsak tredelad. För det första ansvarar den för säkerställandet av lagligheten av de unionsakter som EU:s institutioner, organ och byråer antar. För det andra kontrollerar den om medlemsländerna uppfyller sina skyldigheter enligt fördragen. Domstolens tredje uppgift är att meddela s.k. förhandsavgöranden. Begäran om förhandsavgörande innebär att en domstol på nationell nivå vänder sig till EU-domstolen för att erhålla ett klargörande av tolkningen av en viss rättsakt för att exempelvis kunna avgöra om den nationella lagstiftningen är förenlig med unionsrätten.

Grundläggande rättigheter

Domstolen har bidragit till att stärka skyddet av de grundläggande rättigheterna genom att slå fast att de utgör en del av EU:s allmänna rättsprinciper. Skyddet omfattar bl.a. medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner och den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, som medlemsstaterna har varit med att utarbeta eller har tillträtt. Efter ikraftträdandet av Lissabonfördraget får EU-domstolen även tillämpa och tolka Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna som ska ha samma rättsliga status som fördragen.

Mer information om EU-domstolen hittar du här.