Barnets rättigheter

Barns rättigheter och FN:s barnkonvention

Barnets rättigheter är fundamentala och vägleds av FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen), antagen 1989. Konventionen är en central internationell överenskommelse som tydligt fastställer rättigheterna som varje barn bör åtnjuta, oavsett bakgrund. Den slår fast att varje barn har rätt att behandlas med respekt och att få sin röst hörd i alla frågor som berör dem.

Grundprinciper i barnkonventionen:

  1. Förbud mot diskriminering (artikel 2): Ingen form av diskriminering ska tolereras, och alla barn har rätt till likabehandling.
  2. Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3): Barnets bästa ska vara avgörande vid alla åtgärder och beslut som rör dem.
  3. Rätten till liv och utveckling (artikel 6): Barn har rätt till överlevnad och utveckling till sin fulla potential.
  4. Rätten att få komma till tals (artikel 12): Varje barn har rätt att uttrycka sina åsikter och att dessa åsikter ska vägas in i beslutsprocesser som påverkar dem.

Innehållet i barnkonventionen:

Konventionen definierar barn som personer under 18 år och omfattar en bred spektrum av rättigheter, inklusive civila, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella. Den betonar även specifika barnrättigheter som rätten till personlig kontakt med föräldrar och kostnadsfri utbildning.

Fakultativa protokoll:

Tre fakultativa protokoll kompletterar barnkonventionen och behandlar ämnen som barns deltagande i väpnade konflikter, sexuell exploatering samt en klagorättsprocedur. Sverige har ratificerat samtliga protokoll.

Internationell granskning:

En internationell barnrättskommitté inom FN övervakar genomförandet av konventionen. Var femte år rapporterar Sverige om framsteg och åtgärder. Kommittén ger rekommendationer för förbättring och involverar även andra aktörer som Barnombudsmannen och civilsamhället.

Internationellt genomslag:

Barnkonventionen har i stort sett ratificerats av alla världens stater, vilket gör den till ett i princip universellt dokument. Trots detta återstår utmaningar, och barns rättigheter kränks dagligen. Sverige fortsätter att aktivt främja barns rättigheter genom både bilateralt och multilateralt samarbete.

Råd till beslutsfattare från barn och unga:

För att stärka barns deltagande och påverkan ger barn och unga råd till beslutsfattare, inklusive att kommunicera på ett förståeligt sätt, ge positiva exempel på ungas påverkan, lyssna på deras åsikter och motivera beslut som påverkar dem.

Läs mer: