Tanke- och religionsfrihet

Religionsfrihet och dess skydd

Religionsfriheten utgör en grundläggande mänsklig rättighet som inkluderar rätten att fritt byta religion eller trosuppfattning samt att öppet eller privat, ensam eller tillsammans med andra, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andakt, gudstjänst och religiösa sedvänjor. Denna rättighet är tydligt formulerad i artikel 18 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter samt artikel 9 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheter (Europakonventionen om mänskliga rättigheter).

Religionsfrihetens omfattning

Religionsfriheten sträcker sig inte bara till rätten att tro utan inkluderar också rätten att inte tro. Denna rättighet är absolut och får inte inskränkas genom lagstiftning.

Begränsningar och skydd

Även om rätten att utöva sin religion eller trosuppfattning är omfattande, kan den under vissa omständigheter vara föremål för begränsningar. Europakonventionen om mänskliga rättigheter stipulerar att inskränkningar i denna frihet endast är tillåtna om de är föreskrivna i lag och nödvändiga i ett demokratiskt samhälle med hänsyn till allmän säkerhet, allmän ordning, hälsa, moral samt andras fri- och rättigheter. Eventuella inskränkningar måste vara proportionerliga och får inte tillämpas på ett diskriminerande sätt.

Religionsfrihet i Sverige

I Sverige är religionsfriheten grundlagsfäst, och bekämpningen av diskriminering på grund av religion är en högt prioriterad fråga för regeringen. Det svenska lagstiftningssystemet strävar efter att säkerställa att individer fritt kan utöva sin religion utan fruktan för diskriminering eller övergrepp.