Europarådets granskning av Sverige

Granskning av efterlevnad

Sverige har anslutit sig till flera av Europarådets konventioner som reglerar de mänskliga rättigheterna. Dessa konventioner innebär inte bara åtaganden för staten utan också en mekanism för granskning av hur väl landet lever upp till sina förpliktelser.

Europakonventionen och Europadomstolen

Den mest kända konventionen är den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, även känd som Europakonventionen. En central del av systemet för övervakning och granskning är den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen). Europadomstolen har befogenhet att pröva klagomål från enskilda personer, organisationer eller stater gällande påstådda kränkningar av rättigheterna enligt konventionen.

Kommittéer och rapportering

Förutom Europakonventionen finns det flera andra centrala konventioner som Sverige har ratificerat. För dessa konventioner har kommittéer av oberoende experter inrättats. Deras uppgift är att övervaka och granska hur väl länderna lever upp till sina åtaganden enligt konventionerna. Denna granskning inkluderar ofta regelbunden rapportering från länderna om genomförandet av konventionsbestämmelserna på nationell nivå.

Besöksmöjligheter och bedömningar

För vissa konventioner, som till exempel den Europeiska konventionen till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, erbjuder kommittéerna också möjligheten till besök på platser där frihetsberövade personer befinner sig. Syftet med dessa besök är att bedöma och utvärdera hur personerna behandlas samt att ge rekommendationer för förbättringar om så behövs. Efter varje besök sammanställer kommittéerna en rapport med sina observationer och eventuella rekommendationer som sedan skickas till den berörda staten.

ECRI och kampen mot rasism

Utöver konventionsbaserad granskning har Europarådet också en särskild kommission mot rasism och intolerans, känd som ECRI. ECRI genomför landsbesök och presenterar sedan rapporter med rekommendationer till medlemsländerna. ECRI arbetar aktivt för att bekämpa rasism, främlingsfientlighet och diskriminering baserat på etnicitet och andra faktorer, med utgångspunkt från principerna i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna.

Tillgänglighet av rapporter och rekommendationer

Rapporter och rekommendationer från Europarådet, både från kommittéer och ECRI, är offentligt tillgängliga. Dessa finns vanligtvis på Europarådets officiella webbplatser för respektive konvention eller organ. De utgör en viktig del av den transparenta processen för övervakning och granskning av mänskliga rättigheter i Sverige och andra medlemsländer i Europarådet.