Yttrandefrihet

Varför yttrandefrihet?

Yttrandefrihetens väsentliga roll

Allmänt om yttrandefriheten

Yttrandefriheten, en grundläggande rättighet i demokratiska samhällen, inkluderar friheten att uttrycka åsikter i tal, skrift eller bild. internet har förändrat landskapet, möjliggörande snabb spridning av information till en global publik på bråkdelen av en sekund.

Varför yttrandefrihet?

Yttrandefriheten stöder demokratin genom att främja fri spridning av information och underlättar informerade beslut. den spelar en kritisk roll i granskning av offentlig makt och kan bidra till att bekämpa korruption.

Yttrandefriheten i regeringsformen

I Sverige säkras yttrandefriheten i regeringsformen, där det slås fast att all offentlig makt utgår från folket och bygger på fri åsiktsbildning och allmän och lika rösträtt.

Inskränkningar av yttrandefriheten?

Möjligheten att begränsa yttrandefriheten finns, men begränsningar får endast göras för godtagbara ändamål i ett demokratiskt samhälle och får inte hota den fria åsiktsbildningen.

Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen

Sveriges grundlagar, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen, reglerar yttrandefriheten i media och förhindrar censur. ansvar för publicerat material kan endast åläggas i efterhand.

Grundläggande principer

En grundläggande princip är att grundlagsskyddat material får framställas och spridas utan att myndigheter eller andra organ i förväg får ställa upp hinder för tillverkning och distribution. Det finns alltså ett förbud mot censur. Ansvar för vad som tryckts kan bara utkrävas i efterhand och endast mot den som av lagstiftningen pekas ut som ansvarig.

Meddelarfrihet

Var och en har rätt att straffritt lämna eller anskaffa uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande. den som lämnar ett meddelande för publicering har rätt att vara anonym och kan inte straffas för sin medverkan. endast de brott som anges i en särskild brottskatalog kan föranleda straffansvar och det utkrävs i en särskild rättegångsordning med justitiekanslern som åklagare och med juryprövning.

Tryck- och yttrandefrihetsbrott

De brott som finns kan delas in i fyra kategorier:

  • brott av beredskapsliknande karaktär (rikets säkerhet), t.ex. landsförräderi,
  • brott med hemliga uppgifter, t.ex. spioneri,
  • brott mot allmänna intressen, t.ex. uppvigling och hets mot folkgrupp och
  • brott mot enskilda, t.ex. förtal.

Internationella regler för yttrandefriheten

De allra flesta demokratiska länders regler för yttrandefriheten är influerade av internationella konventioner om mänskliga rättigheter. yttrandefriheten garanteras också i centrala dokument om de mänskliga rättigheterna, inklusive FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948 och konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966.

Europeiska konventionen

I den europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (europakonventionen) är reglerna om yttrandefrihet lite annorlunda utformade. i artikel 10 sägs att var och en har yttrandefrihet och att åsiktsfriheten samt att friheten att sprida och motta uppgifter och tankar är en del av yttrandefriheten. europakonventionen gäller sedan 1995 som svenska lag.