Hem » De mänskliga rättigheterna » Demokrati och mänskliga rättigheter

Demokrati och mänskliga rättigheter

Sammanflätade koncept

Det finns starka kopplingar mellan mänskliga rättigheter och demokrati. Även om begreppen inte är identiska och bör hållas isär, är det tydligt att en fördjupad och långsiktigt hållbar demokrati förutsätter respekt för de mänskliga rättigheterna. Respekten för mänskliga rättigheter är avgörande för utvecklingen av en demokratisk kultur. Sambanden fungerar också åt andra hållet, där demokratiska beslutsprocesser tenderar att stärka skyddet för mänskliga rättigheter.

Internationella ramar och instrument

Både FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, tillsammans med regionala rättighetskonventioner, innehåller en rad rättigheter som direkt eller indirekt utgör grunden för en demokratisk samhällsbyggnad. Vissa rättigheter har en tydlig koppling till demokratiskt beslutsfattande, såsom åsikts- och yttrandefrihet, mötes- och föreningsfrihet samt allmän rösträtt. Även andra rättigheter, såsom de som främjar rättsstatens principer och rätten till utbildning, spelar en roll i demokratiseringsprocessen.

Sveriges roll och engagemang

Sverige stöder valprocesser, partiväsen och parlament i olika länder på olika sätt. Genom biståndet arbetar Sverige också för att främja åsikts- och yttrandefrihet, inklusive omfattande stöd till media.

Utbildning som grundläggande pelare för demokratin

Utbildning är en central faktor för demokratin. Grundläggande behov, såsom rätten till en rimlig levnadsstandard, hälsovård och utbildning, är väsentliga för människors möjligheter att delta i politiken. En viss nivå av materiell standard krävs för att enskilda ska ha resurser och förmåga att utöva sina politiska rättigheter. Rätten till utbildning är avgörande för demokratin och dess utveckling.

För mer information om demokratifrågor

För mer information om demokratifrågor, besök regeringens webbplats.