Hem » De mänskliga rättigheterna » Vilka rättigheter finns det? » Förenings- och församlingsfrihet

Förenings- och församlingsfrihet

Förenings- och församlingsfrihet: Hörnstenar i demokratin

Att människor kan samlas, diskutera gemensamma intressen och demonstrera är avgörande för demokratin. Förenings- och församlingsfriheten, nära förknippade rättigheter, skyddas av internationella deklarationer och konventioner.

Församlingsfrihet

Församlingsfriheten inkluderar rätten att delta i fredliga sammankomster som demonstrationer och opinionsmöten. Enligt FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter och Europakonventionen får denna frihet endast begränsas lagligt och när det är nödvändigt för statens, allmän ordningens eller andra grundläggande rättigheters säkerhet.

Europadomstolen klargör att församlingsfriheten täcker både privata möten och sammankomster på allmän plats. Krav på tillstånd för offentliga möten anses dock inte vara ett intrång i denna rättighet.

Föreningsfrihet

Föreningsfriheten omfattar rätten att bilda och ansluta sig till olika föreningar samt att bilda och ansluta sig till fackföreningar och politiska partier. Artikel 20 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna inkluderar även ”negativ föreningsfrihet,” vilket betyder att ingen får tvingas att tillhöra en förening.

De restriktioner och undantag som gäller för mötesfriheten är också tillämpliga på föreningsfriheten. Europadomstolen har betonat att rätten att inte vara medlem i en facklig förening är en del av föreningsfriheten.

Dessa friheter utgör grundpelare för en öppen och inkluderande demokrati, där staten inte bara undviker att ingripa utan också aktivt främjar att individer inte hindras från att utöva sina rättigheter.