Hem » De mänskliga rättigheterna » Rättsstaten och mänskliga rättigheter

Rättsstaten och mänskliga rättigheter

Rättsstatsprincipen och dess centrala aspekter

Det internationella engagemanget för de mänskliga rättigheterna har ökat, och fokus ligger nu på att upprätthålla en rättsstat för att skydda dessa rättigheter. Rättsstatsprincipen innebär att ingen individ får stå över eller under lagen. Staten har skyldighet att följa gällande rätt, och det finns garantier mot missbruk av statsmakten. Dessutom krävs att lagar stiftas och tillämpas utan diskriminering och med respekt för mänskliga rättigheter. En fungerande rättsapparat är nödvändig, vilket inkluderar okorrumperade poliser och åklagare, oberoende advokater samt en obunden och opartisk domarkår.

Rättvisa rättegångar enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Enligt FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har alla människor rätt till en rättvis och offentlig prövning inför en opartisk och självständig domare.

Internationella konventioner och föreskrifter för att värna om rättssäkerheten

För att säkerställa skyddet för de mänskliga rättigheterna inom det nationella rättssystemet innehåller internationella konventioner föreskrifter som tillsammans värnar om rättssäkerheten. Dessa inkluderar rätten till likhet inför lagen, rätten att få anklagelser om brott utredda och prövade i domstol inom rimlig tid, förbudet mot godtyckligt frihetsberövande samt rätten till en korrekt och opartisk rättegång.

Förbud mot godtyckligt frihetsberövande och rätt till rättegång

Förbudet mot godtyckligt frihetsberövande kräver att varje frihetsberövande ska ha lagligt stöd och beslutas av domstol eller motsvarande organ. Lagen i sig måste överensstämma med internationellt fastställda normer. Utan möjlighet att anmäla övergrepp och få dem prövade i domstol blir den enskildas rättigheter föga värda. Enligt internationella konventioner har alla rätt till en rättegång inom rimlig tid och inför en opartisk domstol.