Hem » De mänskliga rättigheterna » Om mina mänskliga rättigheter kränks

Om mina mänskliga rättigheter kränks

Ansvar för mänskliga rättigheter i Sverige

Statens åtaganden

Staten har ansvaret för att säkerställa full respekt för de mänskliga rättigheterna (MR) i Sverige och att lagstiftningen överensstämmer med internationella MR-åtaganden.

Grundlagsskydd och internationella avtal

I Sverige finns grundlagsskydd för grundläggande fri- och rättigheter genom regeringsformen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Dessutom är Sverige part till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, som blev en del av svensk lag 1995.

Rättsliga åtgärder och klagomöjligheter

Myndigheters beslut

Den som anser sig ha fått sina rättigheter kränkta genom ett myndighetsbeslut kan begära omprövning av beslutet. Möjligheten finns att vända sig till polis, Justitieombudsmannen (JO), Justitiekanslern (JK), eller Diskrimineringsombudsmannen (DO) beroende på ärendets natur.

Granskningsinstanser

Det finns flera statliga och icke-statliga granskningsinstanser för klagomål, inklusive Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Pressombudsmannen, Finansinspektionen, och Advokatsamfundet.

Domstolarnas roll

Domstolarna spelar en central roll i skyddet av enskilda personers rättigheter i Sverige. Tre typer av domstolar finns: de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, och specialdomstolarna. Var och en har sin specifika funktion, från brottmål till tvistemål och specialområden som Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen.

Överklagande till Europadomstolen

Enskilda personer som inte fått rättelse i Sverige kan överklaga beslut till Europadomstolen i Strasbourg. Klagomålet måste röra en personlig kränkning och en rättighet enligt Europakonventionen. Klagomålet kan riktas mot en stat, inte en enskild person eller organisation.

Begäran om skadestånd och information

Den som önskar skadestånd för påstådda kränkningar av staten av Europakonventionen kan vända sig till Justitiekanslern (JK). Europadomstolens hemsida ger information om att lämna in klagomål och vägledning för att få rättigheter tillgodosedda efter diskriminering.

På Europadomstolens hemsida hittar du information (på svenska) om hur du klagar till Europadomstolen. På denna webbplats finner du mer information om hur du inger ett klagomål till Europadomstolen under Europakonventionen och Europadomstolen.

Du kan även läsa om hur du får dina rättigheter tillgodosedda om du har blivit diskriminerad genom att ladda hem boken Vägar till rättigheter.