Privat- och familjelivet

Skyddet för privat- och familjeliv: En grundläggande rättighet

Var och en har rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv utan att utsättas för godtyckliga eller olagliga inskränkningar. Denna rätt inkluderar friheten att fritt ingå äktenskap och välja äktenskapspartner.

Skyddet enligt Internationella Konventioner

Privat- och familjelivets skydd inkluderar inte bara statens skyldighet att undvika ingrepp utan också att effektivt skydda individer mot intrång både från statliga myndigheter och enskilda personer. Många rättsfall prövas av den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, involverande ämnen som abort, kriminalisering av homosexualitet, övervakningsmetoder och fosterhemsplacering.

För ytterligare information om specifika fall och hur skyddet för privat- och familjeliv tillämpas, se länkarna till vänster.

Rätten att fritt ingå äktenskap och bilda familj

Rätten att fritt ingå äktenskap och bilda familj är tydligt fastställd i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (artikel 16), FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter (artikel 23) och Europakonventionen (artikel 12).

Myndiga personer har rätt att fritt välja äktenskapspartner utan inblandning från myndigheterna, och det inkluderar rätten att inte bli tvingad in i ett oönskat äktenskap. Inga fastställda giftasåldrar eller rättigheter att skiljas och/eller ingå nytt äktenskap finns i dessa artiklar.

Likhet mellan makar, både under äktenskapet och vid upplösningen, är betonad i artikel 23 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter.