Hem » De mänskliga rättigheterna » Vilka rättigheter finns det? » Rätten att inte bli diskriminerad

Rätten att inte bli diskriminerad

Alla människors lika värde och rättigheter

Grundläggande princip

Principen om alla människors lika värde och rättigheter är central inom arbetet för de mänskliga rättigheterna. Skyddet mot diskriminering utgör en hörnsten för att säkerställa denna princip. Enligt den svenska diskrimineringslagen är det förbjudet att diskriminera eller hindra någon från att utnyttja sina rättigheter på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Regeringens engagemang

Mål och omfattning

Regeringens mål är att skapa ett samhälle fritt från diskriminering. Arbetet sträcker sig över olika områden, inklusive åtgärder för att förebygga diskriminering och bekämpa former av intolerans såsom rasism och homofobi. Åtgärder genomförs inom ramen för jämställdhetspolitiken, integrationspolitiken och funktionshinderspolitiken för att främja principen om alla människors lika värde både nationellt och internationellt.

Övervakning och insatser

Diskrimineringsombudsmannen (DO)

DO övervakar efterlevnaden av diskrimineringslagen och arbetar för att säkerställa rättigheter och lika behandling. Läs mer om DO.

Barnombudsmannen (BO)

BO bevakar barn och ungdomars rättigheter och intressen för att säkerställa deras skydd mot diskriminering. Läs mer om BO.

Internationellt samarbete och lagstiftning

EU:s arbete mot diskriminering

Sverige baserar sin diskrimineringslagstiftning på EU-direktiv, inklusive:

  • Direktivet mot etnisk diskriminering
  • Arbetslivsdirektivet
  • Direktivet om likabehandling av kvinnor och män gällande tillgång till och tillhandahållande av varor och tjänster

Läs mer om EU:s arbete mot diskriminering.

FN konventioner

Sverige har anslutit sig till flera FN-konventioner, inklusive:

  • Konventionen om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
  • Konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering
  • Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Läs mer om de konventioner Sverige har anslutit sig till.

Europakonventionen och EU-stadgan

Europakonventionen och EU-stadgan innehåller bestämmelser om icke-diskriminering. EU-stadgan är bindande för medlemsstaterna och grundar sig på Europakonventionen samt innehåller principer om icke-diskriminering.

Europakonventionen
Europakonventionen innehåller i artikel 14 ett diskrimineringsförbud. Ett tilläggsprotokoll 12 till konventionen, som innehåller ett generellt diskrimineringsförbud, har nyligen antagits. Även i EU-rätten, till exempel artikel 13 i Lissabonfördraget och artikel 21 i Europeiska Unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (EU-stadgan), finns bestämmelser varigenom diskriminering förbjuds.

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
EU-stadgan blev bindande för EU:s medlemsstater efter att Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009. EU-stadgan återger i princip rättigheterna i Europakonventionen och grundar sig även på bland annat Europarådets sociala stadga, konstitutionella traditioner i EU:s medlemsstater och rättspraxis från EU-domstolen. Under kapitel III, om jämlikhet, stadgas principen om icke-diskriminering (artikel 21). EU-stadgan riktar sig till EU:s institutioner och organ samt till medlemsstaterna när de tillämpar EU-rätten.