Flyktingars rättigheter

Internationellt skydd för hotade människor: FN:s flyktingkonvention och Sveriges asylpolitik

Bakgrund

För människor som befinner sig i fara och saknar möjlighet till skydd inom sina hemländer utgör FN:s flyktingkonvention från 1951 med 1967 års tilläggsprotokoll en grundläggande trygghet. Det internationella avtalet definierar och tillhandahåller skydd för de som hotas av grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Definition av flykting

Enligt konventionen är en flykting en person som känner en välgrundad fruktan för att utsättas för förföljelse i sitt hemland på grund av ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp, eller på grund av sin religiösa eller politiska uppfattning. Detta utgör en grundläggande definition som rättsligt fastställer behovet av skydd för de mest sårbara i samhället.

Sveriges vidgade ansvar

Sverige, liksom många andra länder, sträcker sig utöver konventionens ramar och erbjuder skydd till personer som inte nödvändigtvis omfattas av dess bestämmelser. Det inkluderar de som löper risk för dödsstraff, tortyr eller andra former av omänsklig eller förnedrande behandling i sina hemländer. Detta humanitära engagemang speglar en bredare förståelse för mänskliga rättigheter och en vilja att bistå de i akut behov av skydd.

Det gemensamma europeiska asylsystemet

Inom Europeiska Unionen (EU) pågår arbetet med att etablera ett gemensamt europeiskt asylsystem. Genom omarbetade direktiv och förordningar strävar man efter enhetligt skydd över hela EU. Det gemensamma asylsystemets syfte inkluderar att höja nivåerna på mottagande av asylsökande, ställa högre krav på asylförfarandet och säkerställa ökad solidaritet mellan medlemsländerna. Sverige, som en aktiv medlem i EU, är engagerat i dessa processer och arbetar för att implementera och följa de nya rättsakterna nationellt.

Rätten att söka asyl

Rätten att söka asyl är inte bara förankrad i FN:s flyktingkonvention utan uttrycks även i artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och i EU-stadgan om mänskliga rättigheter. Denna rättighet markerar en grundläggande princip om att varje individ har rätt att söka skydd och asyl när deras liv och välbefinnande hotas.

FN:s Högkommissarie för flyktingar (UNHCR)

FN:s högkommissarie för flyktingar (UNHCR), inrättad 1950, har en central roll i arbetet för att skydda människor som flytt på grund av förföljelse enligt flyktingkonventionen och dess tilläggsprotokoll. Sverige stödjer aktivt UNHCR:s arbete och är en betydande bidragsgivare till organisationen. Genom att uppmana andra regeringar att ansluta sig till konventionen strävar Sverige efter att ge global täckning och stöd för detta viktiga skyddsnät.

Förbud mot utvisning och avvisning vid risk för tortyr

Enligt FN:s konvention mot tortyr och Europakonventionen får personer som löper risk för tortyr inte utvisas, avvisas eller utlämnas. Detta inkluderar även förbud mot utvisning enligt fastställd praxis av Europadomstolen om en person riskerar att utsättas för tortyr. Viktigt att notera är att om det finns risk för dödsstraff får en person aldrig avvisas från Sverige. Detta understryker det svenska åtagandet för att säkerställa människors liv och välbefinnande.

Sammanfattningsvis utgör FN:s flyktingkonvention och dess tilläggsprotokoll ett viktigt fundament för internationellt skydd för hotade människor. Sverige, som en aktiv aktör på den globala scenen, strävar inte bara efter att följa dessa rättsliga ramverk utan arbetar också aktivt för att utöka och stärka skyddsnätet för dem som behöver det mest.

Finns det risk för dödsstraff får aldrig en person avvisas från Sverige.
Läs mer om den svenska asylpolitiken