Urfolkens rättigheter

Urfolkens rättigheter: En hörnsten i mänskliga rättigheter

Ursprung och skydd:

Urfolk härstammar från de folkgrupper som bebodde landet eller ett geografiskt område vid tiden för erövring, kolonisation eller fastställande av nuvarande statsgränser. Dessa folk har behållit sina egna sociala, ekonomiska, kulturella och politiska institutioner.

Internationell skyddsnivå:

Urfolks rättigheter har ett särskilt förstärkt skydd jämfört med övriga minoritetsrättigheter. FN:s deklaration om urfolkens rättigheter, antagen år 2007, är central i detta sammanhang. Deklarationen betonar rätten till självbestämmande, vilket inkluderar politisk status och frihet att driva ekonomisk, social och kulturell utveckling.

Svensk samepolitik:

I Sverige betraktas samerna som ett urfolk. Enligt Regeringsformen ska det samiska folkets möjligheter att behålla och utveckla sitt eget kultur- och samfundsliv främjas. Målet är att skapa en levande samisk kultur baserad på ekologiskt hållbar rennäring och andra samiska näringar, med ökat samiskt självbestämmande. Denna politik strävar efter att balansera bevarande av traditioner med modern hållbar utveckling.

FN:s årtionde för urfolk:

FN:s första urfolksårtionde var mellan 1994-2004, med mål att anta en internationell deklaration och inrätta ett permanent forum för urfolksfrågor. Detta ledde till antagandet av FN:s deklaration om urfolkens rättigheter 2007. FN:s andra urfolksårtionde, som inleddes 2005, verkar för icke-diskriminering och urfolkens deltagande i samhällslivet. Under detta årtionde har många framsteg gjorts för att erkänna och stärka urfolkens rättigheter på global nivå.

Nordisk samekonvention:

Sverige, Norge och Finland inledde förhandlingar om en nordisk samekonvention 2011. Målet är att stärka samernas rättigheter över nationsgränser och bevara deras språk, kultur och samhällsliv. Förhandlingarna inkluderar representanter från ländernas sameting och regeringar. Detta åtagande är ett led i att skapa enhetliga och respektfulla riktlinjer för samiska rättigheter och skydd.

FN-forum och mekanismer:

FN har ett permanent forum för urfolksfrågor sedan år 2000. Inom FN:s råd för mänskliga rättigheter finns en expertgrupp och en särskild rapportör för urfolksfrågor, vilka arbetar för att diskutera och skydda urfolksrättigheter. Dessa mekanismer är viktiga för övervakning, rapportering och främjande av urfolksrättigheter över hela världen.

För mer information, besök FN:s webbplats för urfolksfrågor och regeringens samepolitik på regeringen.se.