Hem » Vem gör vad? » Sverige

Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige: Regeringens ansvar och strategi

Arbetet med att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter involverar ett brett spektrum av aktörer, både på statlig, regional och kommunal nivå. Huvudansvaret för att säkerställa respekten för mänskliga rättigheter ligger dock främst på regeringen. Denna strävan involverar också aktörer inom det civila samhället och sträcker sig över internationella gränser.

Regeringens arbete med mänskliga rättigheter

Arbetet med mänskliga rättigheter är en integrerad del av Regeringskansliets samtliga departement. Det omfattar allt från lagstiftningsprocesser till internationellt samarbete. Regeringen har tidigare implementerat två nationella handlingsplaner för mänskliga rättigheter, täckande perioderna 2002–2004 och 2006–2009. Den senaste strategin, ”Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter,” antogs den 13 oktober 2016.

Sammanfattning av strategin

Strategin baseras på riksdagens mål för politiken för mänskliga rättigheter, vilket är att säkerställa full respekt för Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. För att uppnå detta mål förespråkar regeringen etablerandet av en sammanhållen struktur, som inkluderar:

  1. Ett starkt rättsligt och institutionellt skydd för mänskliga rättigheter.
  2. Ett samordnat och systematiskt arbete med mänskliga rättigheter inom offentlig verksamhet.
  3. Ett kraftfullt stöd för arbete med mänskliga rättigheter inom det civila samhället och näringslivet.

Åtgärder i strategin

1. Ett starkt rättsligt och institutionellt skydd

För att stärka det rättsliga och institutionella skyddet av mänskliga rättigheter föreslår regeringen inrättandet av en nationell institution enligt Parisprinciperna, med riksdagen som huvudman.

2. Samordnat arbete inom offentlig verksamhet

Regeringens åtgärder inkluderar förbättringar av dess eget arbete med internationell konventionsgranskning samt ökad kompetens om mänskliga rättigheter hos statligt anställda. Strategiska överenskommelser med Sveriges Kommuner och Landsting och uppdrag till länsstyrelserna är ytterligare inslag.

3. Stöd för arbete inom det civila samhället och näringslivet

För att stödja arbete med mänskliga rättigheter inom det civila samhället och näringslivet har regeringen utvecklat nya samrådsformer, en handlingsplan för företagande och mänskliga rättigheter, samt integrerat mänskliga rättigheter i regeringens ägarpolitik inom näringslivet.

Uppföljning och utvärdering

Regeringen kommer att kontinuerligt följa upp och utvärdera strategin med insikter från samråd med det civila samhället och den offentliga sektorn. Eventuella rekommendationer från en inrättad nationell institution för mänskliga rättigheter kommer att vägas in. Internationella granskningar och särskilda uppdrag kommer också att beaktas i uppföljningen.

Läs mer om regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter.