Hem » De mänskliga rättigheterna » Vilka rättigheter finns det? » Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)

Regeringens mål: Sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter (SRHR) för människor i utvecklingsländer

Betydelsen av SRHR i mänskliga rättigheter

Rätten att bestämma över sin egen sexualitet och reproduktion är grundläggande för alla människor och för arbete för mänskliga rättigheter och mot diskriminering.

SRHR och ojämlika maktförhållanden

Brist på kunskap, diskriminering och förtryck begränsar människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Ojämlika maktförhållanden gör det svårt för kvinnor och flickor att bestämma över sin egen kropp och förhandla sig till säkrare sex.

Sexuell och reproduktiv ohälsa som hälsoproblem

Sexuell och reproduktiv ohälsa är ett av de vanligaste hälsoproblemen för kvinnor i åldern 15 till 44 år i låg- och medelinkomstländer. Mödradödligheten är fortfarande mycket hög, särskilt i Afrika söder om Sahara och i Sydasien.

SRHR i internationella sammanhang

SRHR är en svår och kontroversiell fråga internationellt. Regeringen prioriterar SRHR som en grundläggande del av jämställdhet och stärkandet av kvinnors egenmakt. Det är också avgörande i arbetet mot hiv/aids och berör en rad områden som MR-försvarare, hälsa, ungdomar, tvångsäktenskap och hållbar utveckling.

Regeringens åtgärder för att främja SRHR

För att bidra till målet arbetar regeringen bland annat med att:

  • Säkra SRHR i förhandlingar i EU, FN och andra internationella och multilaterala sammanhang.
  • Främja SRHR i arbetet för att uppfylla FN:s millenniemål.

Åtgärder för konflikt- och postkonfliktländer

Genomföra särskilda satsningar i konflikt- och postkonfliktländer för att bekämpa sexuellt våld och stödja hälsovård, inklusive psykosocial vård, samt stärka rättssäkerheten och tillgång till rättsväsendet för drabbade kvinnor, flickor och pojkar.

Stärkt kunskap och kompetens i utrikesförvaltningen

Höja kunskapen och kompetensen i Utrikesförvaltningen och regeringskansliet vad gäller att hantera och diskutera SRHR i olika sammanhang. Material har tagits fram för att stödja SRHR i dialoger och internationella förhandlingar.