Samverkan i internationella organisationer

Sveriges påverkan inom FN-systemet

Sverige tar aktivt ansvar för att försvara och förbättra skyddet av mänskliga rättigheter genom att delta i diplomatiska förhandlingar och samverka med andra länder inom ramen för FN-systemet. Genom sin närvaro och samarbete inom FN:s generalförsamling och rådet för mänskliga rättigheter arbetar Sverige tillsammans med andra EU-länder för att driva en progressiv agenda för mänskliga rättigheter. Detta innefattar stöd för mekanismer för rapportering om efterlevnad av mänskliga rättigheter och ett nära samarbete med FN:s Högkommissarie för mänskliga rättigheter. Dessutom strävar Sverige efter att integrera frågor om mänskliga rättigheter i olika FN-organ och program, såsom Internationella arbetsorganisationen (ILO), Barnfonden (UNICEF), Flyktingkommissariatet (UNHCR), Utvecklingsprogrammet (UNDP) och Organisationen för utbildning, vetenskap och kultur (UNESCO).

Sveriges roll inom EU för mänskliga rättigheter

Inom den Europeiska unionen (EU) är mänskliga rättigheter en central del av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP). Sverige arbetar aktivt tillsammans med övriga EU-medlemsländer för att främja mänskliga rättigheter både inom och utanför unionen. Genom att använda gemensamma riktlinjer och samarbeta för att motverka dödsstraff och tortyr, samt genom att integrera mänskliga rättigheter i EU:s utvecklings- och biståndspolicy, strävar EU och Sverige efter att göra verklig skillnad för mänskliga rättigheter på internationell nivå.

Svensk påverkan och engagemang inom Europarådet

Europarådet spelar en central roll för att skydda och främja mänskliga rättigheter i Europa genom den europeiska konventionen om skydd för mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna. Sverige stöder aktivt arbetet inom Europarådet genom att delta i övervakningen och prövningen av klagomål genom Europadomstolen samt genom att samarbeta med Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) betraktas respekten för mänskliga rättigheter som en central del av konfliktförebyggande arbete. Sverige driver aktivt frågor som yttrande- och pressfrihet samt rättsstatsutveckling inom OSSE och arbetar för att säkerställa att mänskliga rättigheter beaktas vid alla politiska beslut och åtgärder som vidtas inom organisationen.