Förbud mot tortyr

Inget utsättande för tortyr enligt folkrätten

Ingen får utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Förbudet mot tortyr utgör en folkrättslig regel som stater inte kan avtala bort. Sverige arbetar aktivt mot alla former av tortyr och kroppsstraff.

FN:s Tortyrkonvention

FN:s tortyrkonvention från 1984 syftar till att förhindra tortyr och skapa ett system av garantier för att den som utför eller utfört tortyr bestraffas.

Definition av tortyr

En definition av vad tortyr innefattar finns i artikel 1 i FN:s tortyrkonvention. Tortyr är varje medveten handling som genom allvarlig smärta eller svårt fysiskt eller psykiskt lidande tillfogas en annan person av eller på uppdrag av en person som företräder staten och i ett visst syfte.

Sexuella övergrepp

Våldtäkt och andra former av sexuella övergrepp är en vanligt förekommande form av tortyr, oftast riktad mot kvinnor.

Utvisning vid risk för tortyr

Förbudet mot tortyr är också av betydelse för en enskild person som har välgrundade skäl att tro att han eller hon skulle komma att utsättas för tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling om han eller hon blir utlämnad eller utvisad till en viss stat. FN:s tortyrkonventions artikel 3 innehåller ett särskilt förbud mot utvisning i sådana fall.

Sverige och arbetet mot tortyr

Sverige har en lång tradition av att aktivt motverka alla former av tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling. Arbetet mot tortyr bedrivs inom ramen för FN, Europarådet och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) men också i bilaterala kontakter med länder där tortyr förekommer.

EU-samarbetet

Mycket av arbetet samordnas numera inom EU i enlighet med EU:s riktlinjer mot tortyr. Riktlinjerna arbetades fram och antogs under det svenska ordförandeskapet i EU våren 2001 men har sedan dess uppdaterats.

Granskning och efterlevnad av rättigheterna

I enlighet med artikel 17 i FN:s tortyrkonvention har en kommitté (FN:s tortyrkommitté, CAT) upprättats. Kommitténs uppgift är att granska staters tillämpning av konventionens regler.

Klagomål från enskilda

Enligt FN:s tortyrkonvention kan kommittén också ta emot mellanstatliga och individuella klagomål. För att sådana klagomål ska kunna behandlas av kommittén krävs enligt artikel 21 och 22 särskilda förklaringar från de stater som är parter i ett mål.

Inspektioner av Europarådets tortyrkommitté och FN:s underkommitté för förebyggande av tortyr

Läs mer om Europarådets tortyrkommitté och FN:s underkommitté för förebyggande av tortyr i faktarutorna till höger. Ett samarbete mellan Europarådet och FN:s underkommitté mot tortyr har upprättats.

Läs mer om samarbetet