Hem » De mänskliga rättigheterna » Vilka rättigheter finns det? » Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Bekämpa diskriminering: Hbt-personers rättigheter och Sveriges engagemang

Diskriminering av människor på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck står i strid med den grundläggande principen om alla människors lika värde och rättigheter. Sverige har antagit en pådrivande roll för att främja dessa rättigheter både nationellt och internationellt.

Hbt-frågor i Sverige: Fortsatta utmaningar Trots framsteg och insatser för att säkerställa lika rättigheter för hbt-personer i Sverige, kvarstår utmaningar. Människor som tillhör hbt-gruppen upplever fortfarande diskriminering och kränkningar i det svenska samhället. Detta är oacceptabelt, och regeringen har intensifierat sitt arbete för att stärka lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Sveriges strategi för lika rättigheter: Hbt-frågor 2014 År 2014 presenterade regeringen för första gången en samlad strategi med långsiktiga insatser för att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Strategin syftar till att ge en översikt av situationen för hbt-personer i Sverige och de insatser som vidtagits för att främja deras rättigheter. Fokusområden inkluderar våld, diskriminering, unga hbt-personer, hälsa, privat- och familjeliv, samt engagemang från det civila samhället.

Diskrimineringslagen: Skydd mot diskriminering Den 1 januari 2009 trädde en ny diskrimineringslag i kraft i Sverige. Den sammanfogade tidigare sju diskrimineringslagar till en enda lag. Till de befintliga diskrimineringsgrunderna, inklusive sexuell läggning, lades också två nya – ålder och könsöverskridande identitet eller uttryck. Lagändringen syftade till att utöka skyddet mot diskriminering inom områden som offentlig anställning, värnplikt, civilplikt, utbildning och allmänna sammankomster.

Ändrad könstillhörighet: Utveckling och förändringar Lagen om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, som trädde i kraft den 1 juli 1972, har genomgått förändringar för att underlätta juridiska ändringar av könstillhörighet. Från och med den 1 januari 2013 behöver den som vill ändra juridisk könstillhörighet inte längre vara svensk medborgare och ogift. Utländska domar och beslut om ändrad könstillhörighet kan vara giltiga i Sverige under vissa förutsättningar. Regeringen har också investerat i att öka kunskapen och samordningen inom vården för personer med transsexualism.

Familjerättsfrågor: Jämställdhet och utökade möjligheter Sverige har vidtagit åtgärder för att jämställa registrerade partners och gifta par i adoptionsprocessen. Uppdrag har också getts för att överväga utökade möjligheter för ofrivilligt barnlösa att bli föräldrar. Denna inkluderar möjligheten till assisterad befruktning och överväganden om surrogatmoderskap.

Hbt-frågor Internationellt: Sveriges engagemang inom FN Sverige har varit en aktiv aktör inom FN för att främja mänskliga rättigheter för hbt-personer globalt. Resolutioner och rapporter har betonat vikten av att bekämpa diskriminering och våld på grund av sexuell läggning och könsidentitet.

Europakonventionen: Skydd mot diskriminering Artikel 14 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna förbjuder diskriminering. Europadomstolen har tillämpat detta förbud på grund av sexuell läggning, vilket stärker skyddet för hbt-personers rättigheter.

Hbt-frågor inom EU: Arbete för likabehandling Inom EU har Sverige arbetat för likabehandling genom direktiv och aktivt deltagande i beslut som rör diskriminering på grund av sexuell läggning. Det pågår fortsatt arbete för att säkerställa ett enhetligt skydd inom olika samhällsområden.

Hbt-frågor inom Europarådet: Rekommendationer för ökat skydd Sverige har haft en pådrivande roll inom Europarådet för att anta rekommendationer som tydligt fastställer rättigheter för hbt-personer. Rekommendationen innebär ökat skydd mot diskriminering och gör hbt-personers rättigheter mer synliga och tydliga.

Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter: Fortsatt arbete för förbättring Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter fortsätter att rapportera om situationen för hbt-personer i Europa och ger rekommendationer till medlemsstater om åtgärder för att förbättra situationen. Detta arbete har varit kontinuerligt för att säkerställa ökad medvetenhet och skydd för hbt-personers rättigheter.