Hem » Vem gör vad? » Förenta Nationerna » FN:s råd för mänskliga rättigheter

FN:s råd för mänskliga rättigheter

FN:s råd för mänskliga rättigheter (MR-rådet) inrättades 2006 efter ett beslut av FN:s generalförsamling. Samtidigt avskaffade FN den tidigare kommissionen för mänskliga rättigheter. MR-rådet håller enligt generalförsamlingens beslut tre ordinära sessioner per år om samanlagt tio veckor. Utöver dessa kan rådet också sammanträda med kort varsel i specialsessioner för att hantera kritiska situationer där mänskliga rättigheter kränks. Sammankallandet av en sådan specialsession kräver att en av MR-rådets medlemmar begär detta och att minst en tredjedel av medlemmarna stöder förslaget.

MR-rådet har behållit vissa delar av regelverket från kommissionen för mänskliga rättigheter, exempelvis möjligheten att tillsätta oberoende specialrapportörer, samt arbetsgrupperna för olika länder och tematiska MR-frågor. För närvarande finns det specialrapportörer för fjorton länder och 38 teman. De tematiska rapportörerna hanterar frågor så som yttrandefrihet, religionsfrihet, tortyr, våld mot kvinnor, rätten till utbildning och utomrättsliga avrättningar.

Utöver tillsyn och regelbunden granskning ska MR-rådet också erbjuda hjälp och stöd för att förbättra situationen avseende mänskliga rättigheter i olika länder.

MR-rådets medlemmar

MR-rådet har 47 medlemmar, som väljs för tre år. Alla FN:s medlemsstater kan kandidera till MR-rådet. För inval till MR-rådet krävs stöd av landets regionala grupp i FN och sedan av en majoritet i FN:s generalförsamling. Vid valet av medlemmar ska särskild vikt fästas vid hur kandidaterna har bidragit till att främja och respektera de mänskliga rättigheterna och om de gjort särskilda åtaganden på MR-området.

Platserna fördelas mellan de fem geografiska grupperna i FN. Tillsammans med övriga nordiska länder har Sverige kommit överens om en nordisk rotation, som innebär att ett nordiskt land kandiderar åt gången. De nordiska länderna ingår i gruppen Västra Europa och övriga stater, som totalt har sju platser i rådet.

Universal Periodic Reviews

MR-rådet granskar även regelbundet situationen för mänskliga rättigheter i alla FN:s medlemsstater, genom så kallade Universal Periodic Reviews (UPR). Varje år granskas 48 länder. Detta innebär att varje stat granskas vart fjärde år. Länder som är medlemmar i MR-rådet granskas någon gång under sin mandatperiod.

Sverige granskades första gången 2010 och andra gången i januari 2015.

Läs mer om UPR på FN:s webbplats
Läs mer om granskningen av Sverige 2015
Läs mer om MR-rådet på FN:s webbplats