Hem » De mänskliga rättigheterna » Vilka rättigheter finns det? » Rättigheter för nationella minoriteter

Rättigheter för nationella minoriteter

Från Europarådets ramkonvention till FN:s barnkonvention och den svenska minoritetspolitiken, granskar vi lagar och strategier som främjar minoriteters rättigheter och kulturella identitet. Följ med på en resa genom internationella konventioner och se hur Sverige strävar efter att stärka inflytande och skapa en inkluderande miljö för sina nationella minoriteter.

Minoritetsgruppernas utmaningar och Internationella skyddsnormer

Minoritetsgrupper står inför omfattande utmaningar i många länder, där de ofta befinner sig bland de mest ekonomiskt utsatta och marginaliserade befolkningsgrupperna. Deras situation präglas av hög arbetslöshet, bristfälliga bostadsförhållanden och en hög andel unga med avslutad eller pågående skolgång.

Internationella minoritetsrättigheter:

Globalt sett uppskattas antalet nationella, etniska, religiösa och språkliga minoritetsgrupper vara i tusental, med över en och en halv miljard medlemmar eller mer än en fjärdedel av världens befolkning. Det internationella samfundet har fastställt att stater har ansvaret att, utan diskriminering, säkerställa att personer inom minoritetsgrupper har samma rättigheter som majoritetsbefolkningen, exempelvis inom områden som socialt skydd, utbildning, hälsovård och rättvisa i domstol.

Internationella konventioner:

I Europarådet finns en ramkonvention om skydd för nationella minoriteter samt en stadga om landsdels- eller minoritetsspråk, vilka utvecklar skyddet för personer tillhörande nationella minoriteter och syftar till att säkerställa minoritetsspråks fortlevnad. Inom FN framhåller artiklarna 27 och 14 i konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter rätten för etniska, religiösa eller språkliga minoriteter att bevara och utöva sin kultur, religion och språk.

FN:s Barnkonvention:

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter betonar i artikel 30 rätten för barn från etniska, religiösa eller språkliga minoriteter att bevara sin kulturella identitet, sitt språk och sina värden. Barnets rätt till utbildning inkluderar att utveckla respekt för det egna minoritetsspråket.

Minoriteternas situation i Sverige:

Sveriges historia präglas av etnisk och kulturell mångfald, och flera grupper, inklusive samer, romer, judar, tornedalingar och sverigefinnar, har erkänts som nationella minoriteter. Regeringens minoritetspolitik syftar till att skydda dessa grupper och stärka deras inflytande och kulturella identitet. Lagstiftningen om nationella minoriteter och minoritetsspråk från 2009 bekräftar deras status och reglerar skyddet för minoritetsspråken, inklusive samiska, finska, meänkieli, jiddisch och romani chib.

Strategi och uppföljning:

Regeringen har antagit en strategi för att stärka de nationella minoriteternas inflytande och följa upp efterlevnaden av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Det betonas särskilt att förbättra dialogen på lokal nivå och främja minoriteternas möjligheter till delaktighet. Länsstyrelsen och Sametinget har i uppdrag att övervaka efterlevnaden av lagen och sprida kunskap om internationella åtaganden gentemot minoriteterna.

Minoritetsrättigheter och framtidsperspektiv:

Den svenska minoritetspolitiken strävar efter att säkerställa en balans mellan att skydda nationella minoriteter och främja hållbar utveckling. Genom förvaltningsområden för minoritetsspråken, förstärkt skydd och strategier för inflytande, strävar Sverige mot en inkluderande och respektfull hantering av sina nationella minoriteter.

Globala minoritetsfrågor:

Internationellt sett har diskriminering och utsatthet för minoriteter uppmärksammats av FN, och åtaganden har fastställts för att säkerställa skyddet av minoriteters rättigheter. Med en ökad medvetenhet och genomförande av internationella normer och konventioner strävar samhället mot att skapa förutsättningar för minoriteter att bevara och utveckla sina kulturer och språk utan diskriminering.

Minoritetsfrågor är av central betydelse för ett rättvist och inkluderande samhälle. Genom att upprätthålla internationella skyddsnormer och nationella lagar, samt genom att främja inflytande och delaktighet, kan samhällen skapa en miljö där varje individ, oavsett sin bakgrund, kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter och bidra till en rikare och mer mångfaldig gemenskap.

  • Läs mer om Sametingets arbete
  • Läs mer om Länsstyrelsen i Stockholms arbete
  • Läs mer om kommuner och landsting som ingår i förvaltningsområde för samiska, finska eller meänkieli och de rättigheter
  • Läs mer om nationella minoriteter
  • Läs Europarådets rekommendationer till Sverige
  • Läs mer om Sveriges rapporter till Europarådet om ramkonvention om skydd för nationella minoriteter respektive stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk.  
  • Läs mer lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk