Hem » Vem gör vad? » Förenta Nationerna » FN:s kvinnokommission

FN:s kvinnokommission

FN:s Kvinnokommission (Commission of the Status of Women, CSW) är en funktionell kommitté under ECOSOC (Ekonomiska, kulturella och sociala rådet) med ett grundläggande ansvar för policyutveckling inom jämställdhet. Kommissionen träffas en gång om året under två veckor för att utvärdera utvecklingen inom området, identifiera nya utmaningar samt formulera nya policyinitiativ för att stärka jämställdheten och kvinnors egenmakt. Uppföljningen av Pekingplattformens 12 kritiska områden som antogs vid FN:s kvinnokonferens i Peking 1995, är en integrerad del av kommissionens uppgifter.

Mötets upplägg

Enligt Kommissionens arbetsprogram behandlas två teman varje år, vilka utgår från Pekingplattformen. Ett huvudtema behandlas vid varje möte, och ett tidigare behandlat huvudtema följs upp. Härutöver behandlas även en aktuell global fråga som påverkar kvinnors situation eller berör jämställdheten mellan män och kvinnor. Huvudtemat förhandlas mellan staterna och resulterar i gemensamma slutsatser. Slutsatserna är inte juridiskt bindande, men ska ses som en politisk överenskommelse och en rekommendation till staterna. Uppföljningstemat och den så kallade aktuella frågan förhandlas inte utan behandlas vid paneldebatter och resulterar i en sammanfattning av ordföranden.

Hur går det för Pekingplattformen?

Tendensen under de senaste åren har varit att vissa länder försöker försvaga överenskommelserna i Pekingplattformen och slutdokumenten från Peking +5, +10 och +15. Detta gäller exempelvis återbekräftandet av Pekingplattformen samt frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Inom FN-systemet har även diskussioner kring våld mot kvinnor och barn länge varit kontroversiella.

Sidoaktiviteter

Vid sidan av Kvinnokommissionens ordinarie program finns även ett omfattande sidoprogram i form av seminarier, paneldebatter och aktiviteter arrangerade av regeringar och enskilda organisationer. Svenska regeringen har under flera år arrangerat seminarium om något aktuellt tema.

Vilka deltar i kvinnokommissionens möten?

Under kvinnokommissionens möten representeras många länder på ministernivå. Många enskilda organisationer deltar också. Totalt medverkar ungefär 2000 personer vid varje session. Sverige brukar representeras av en delegation som består av jämställdhetsminister, politiskt sakkunnig, tjänstemän och enskilda organisationer. 

Hur fortsätter arbetet i Sverige efter ett möte?

Regeringen sprider sin rapport från mötet, de gemensamma slutsatserna och resolutionerna till berörda myndigheter och svenska enskilda organisationer. Regeringen driver fortsatt de frågor som är prioriterade för Sverige både nationellt och internationellt.


Webbplats: FN:s kvinnokommission
Resolutionerna och den politiska deklarationen 2010