Hem » Mänskliga rättigheter i Sverige » Enskilda klagomål mot Sverige » Europadomstolens domar och beslut i mål mot Sverige

Europadomstolens domar och beslut i mål mot Sverige

Europadomstolen, den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, är en del av Europarådet. Europadomstolen prövar bland annat enskilda klagomål om påstådda kränkningar av Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

När ett klagomål kommit in till Europadomstolen måste den som ett första steg ta ställning till ifall klagomålet kan tas upp till prövning i sak, dvs. om de formella förutsättningarna finns för domstolen att pröva om det förekommit någon kränkning av konventionen. Om domstolen finner att det inte finns förutsättningar för att pröva målet i sak så avvisar eller avskriver den klagomålet. Det sker vanligtvis genom ett beslut.

Om domstolen har funnit att ett mål ska prövas i sak så avgör den klagomålet genom en dom. I domen fastställer domstolen om staten brutit mot konventionen eller ej. Europadomstolens domar är rättsligt bindande för den berörda staten.

Läs mer: Europadomstolens domar i mål mot Sverige

Läs mer: Europadomstolens beslut i mål mot Sverige