Migranters rättigheter

Utforska de komplexa frågorna kring migration och migranters rättigheter. Lär dig om Internationella arbetsorganisationens (ILO) insatser för migranters rättigheter, FN:s konvention om migrerande arbetares rättigheter, och Organisationen för Ekonomiskt Samarbete och Utveckling (OECD) och deras syn på migrationens påverkan på olika samhällsområden. Få insikt i hur länder som Sverige hanterar dessa utmaningar och diskutera frågor om rättvisa och delaktighet för migranter.

Globala utmaningar: Migration och migranters rättigheter

Cirka 214 miljoner människor lever idag utanför sina hemländer. Nästan hälften av dessa är kvinnor, och omkring 90% är migrerande arbetstagare med sina familjer. Flyktingar utgör knappt 8% av de internationella migrantgrupperna. Lågutbildade migranter kan vara särskilt utsatta för exploatering och kränkande behandling om de saknar tillgång till rättssystemet i sina arbetsländer. Möjligheten att delta i välfärds- och samhällssystemet spelar också en avgörande roll för graden av sårbarhet.

ILO (Internationella arbetsorganisationen)

Internationella arbetsorganisationen, ILO, har lång erfarenhet av att arbeta för migranters rättigheter. Migranters rättigheter är en integrerad del av ILOs grundläggande regelverk för arbetstagare, Core Labour Standards. Med tanke på att antalet arbetskraftsmigranter förväntas öka kraftigt de kommande årtiondena, strävar ILO:s program för migranters rättigheter efter att försvara dessa rättigheter och stödja stater i att skapa reglerade invandringssystem samt sprida kunskap om migranter.

ILO har antagit två konventioner om migranters rättigheter, en 1949 och en 1975. De stater som anslutit sig till ILO:s konventioner förväntas rapportera om hur de implementerar dessa rättigheter. Representanter för arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer på nationell nivå ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter om dessa rapporter.

Läs mer på ILO:s webbplats (på engelska)

FN:s Konvention om migrerande arbetares och deras familjers rättigheter

Sedan 1990 finns en FN-konvention om migrerande arbetares och deras familjers rättigheter, med en tillhörande övervakningskommitté. Sverige har ännu inte ratificerat denna konvention, och för närvarande finns inga planer på att göra det.

OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling)

OECD producerar intressanta studier om migration och dess påverkan på olika områden som arbetsmarknad, befolkningsmängd, skattesystem, ekonomisk tillväxt, utbildning och internationellt utvecklingssamarbete. Organisationen ger sina medlemsländer råd om hur de bör hantera migrationsfrågor.

Läs mer om migration på OECD:s webbplats