Hem » De mänskliga rättigheterna » På lätt svenska: Vad är mänskliga rättigheter?

På lätt svenska: Vad är mänskliga rättigheter?

Mänskliga rättigheter och deras viktiga roll

Grundläggande principer

mänskliga rättigheter är regler som fastställer varje människas grundläggande rättigheter. Staten har ansvaret att skydda och säkerställa att dessa rättigheter respekteras. Här spelar regeringen en central roll, men även myndigheter, kommuner och landsting delar på ansvaret.

Olika sorter av rättigheter

Det finns olika kategorier av rättigheter, och alla är av betydelse. Politiska och medborgerliga rättigheter ger människor rätten att uttrycka sina åsikter, tro fritt och delta i föreningar. Å andra sidan inkluderar ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter rätten till arbete, mat, sjukvård och utbildning. Samhället ska stödja dem som inte kan arbeta.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Efter andra världskriget startade samarbete inom Förenta nationerna (FN) för att skapa regler för mänskliga rättigheter. Den resulterande FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna slår fast grundläggande principer. Alla människor är lika värda, har rätt att leva och vara medborgare, och länderna ska skydda sina medborgare och bekämpa fattigdom.

Konventioner och deras betydelse

För att förstärka åtagandet skapades konventioner som fastställer regler för mänskliga rättigheter. Länder som skrivit under dessa åtar sig att följa reglerna. Sverige har undertecknat flera viktiga konventioner, inklusive konventionen om avskaffande av alla former av rasdiskriminering, internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, och konvention om barnets rättigheter.

Andra regler och skyddsnivåer

Utöver FN och konventionerna har Sverige och andra europeiska länder etablerat regler för mänskliga rättigheter. Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och EU:s regler spelar en viktig roll. I Sverige skyddas mänskliga rättigheter även genom grundlagarna.